Over Phonak

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van Sonova Nederland B.V., gevestigd aan de

Laanakkerweg 4, 4131 PA Vianen.

Artikel 1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a) Leverancier: Sonova Nederland B.V.

b) Afnemer: wederpartij van de leverancier zoals koper, retailer of detaillist.

c) Product(en): zaken of diensten onderwerp van de overeenkomst.

d) Partij: een partij bij de overeenkomst.

e) Overeenkomst: de verbintenis tussen leverancier en Afnemer voor de koop en verkoop van producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Wanneer deze algemene leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door leverancier, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door Afnemer naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard. Voor zover een of meerdere artikelen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dat onverlet dat de overige artikelen onverminderd tussen leverancier en Afnemer blijven gelden.

Artikel 3. Offertes.

3.1 De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Afnemer wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2 Offertes gemaakt aan een specifiek in de offerte benoemde Afnemer zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Afnemer. Leverancier is in beginsel niet gehouden tot het doen van hetzelfde aanbod aan (een) andere partij(en).

3.3 De inhoud van catalogussen, folders e.d. bindt leverancier slechts indien hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 4. Levering.

4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering bij de fabriek en/of het magazijn van leverancier.

4.2 Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Afnemer leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Deelleveringen.

Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst.

7.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod en heeft een looptijd van onbepaalde duur, tenzij er een specifieke duur in het aanbod is opgenomen, of tenzij het aanbod voor een éénmalige levering is gedaan.

7.2 Het is leverancier toegelaten om de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder enige schadevergoeding schuldig te zijn aan Afnemer in de volgende situaties:

- Indien Afnemer haar verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt, en niet binnen 30 dagen na daartoe gesommeerd te zijn haar verplichtingen alsnog heeft nagekomen;Afnemer

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede grond geven te verwachten dat Afnemer niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

- bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van Afnemer.

7.3 Na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden voor beëindiging, zal Afnemer onmiddellijk alle openstaande vorderingen aan leverancier voldoen, en alle promotionele materialen die zij van leverancier ontvangen heeft op kosten van leverancier retour sturen. Enige magazijnvoorraad in eigendom van Afnemer kan door leverancier worden teruggekocht, hoewel het leverancier naar eigen dunken vrij staat om het terugkopen te weigeren.

Artikel 8. Garantie.

8.1 Leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten de eigenschappen bezitten die de eindgebruiker daarvan mag verwachten en die nodig zijn voor normaal gebruik van dat product.

8.2 Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Afnemer recht op herstel van de zaak gedurende een periode van 24 maanden na levering doch uiterlijk, bij toepassing van de proefperiode, binnen 27 maanden na levering van leverancier aan Afnemer. Indien de verkoopdatum niet wordt vermeld bij inzending van de reparatie, hanteert leverancier hun verkoopdatum plus 27 maanden als maximale garantieperiode. Leverancier kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen door een product met ten minste dezelfde specificaties als het gerepareerde product, doch zij is daartoe niet verplicht.Afnemer

8.3 Gebreken als gevolg van onoordeelkundig/oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Onder oneigenlijk gebruik valt o.a. slecht onderhoud aan het hoortoestel, geweld van buitenaf (vallen, hondenbeten etc.) en vocht (oorvocht/oorsmeer, douche, bad, in het water vallen, regen etc.).

8.4 Op de door leverancier geleverde producten, niet zijnde hoortoestellen, wordt een garantieperiode gegeven van drie maanden, te rekenen vanaf de verkoopdatum aan Afnemer. Hieronder vallen o.m. de verbruiksartikelen (kabels, netvoedingen, audioschoentjes, baterijlades, batterijklepjes, batterijen, schaaltjes, oorstukjes, slangetjes, toonbochtjes, filters en luidsprekerunits).

8.5 Voor RIC’s geldt dat op de verkoopprijs een korting wordt gegeven welke door Afnemer kan worden gebruikt voor de garantievoorziening.

Artikel 9. Garantie overige hoorhulpmiddelen, toebehoren en audiologische apparatuur.

9.1 Leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten, niet zijnde hoortoestellen, bijvoorbeeld hoorhulpmiddelen, toebehoren en audiologische apparatuur de eigenschappen bezitten die de eindgebruiker daarvan mag verwachten en die nodig zijn voor normaal gebruik van dat product.

9.2 Indien een product zoals in het eerste lid hiervan gerefereerd een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft Afnemer recht op herstel van deze zaken gedurende een periode van 12 maanden na levering van leverancier aan Afnemer. Leverancier kan ervoor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren van leverancier stuit. Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Een vervangen product wordt eigendom van de leverancier.

9.3 Van garantie zijn uitgesloten gebreken als gevolg van onoordeelkundig gebruik. Op accessoires die aan snellere slijtage onderhevig zijn, zoals batterijen en snoeren, geldt alleen de wettelijke garantie.

Artikel 10. Reparaties en prijzen.

10.1 Indien een hoortoestel ter reparatie wordt aangeboden en ouder is dan vijf jaar, of wanneer blijkt dat een hoortoestel defect is geraakt door oneigenlijk gebruik, zal Afnemerleverancier overgaan tot een prijsopgave voor de reparatie. Afnemer zal naar eigen inzicht besluiten deze prijsopgave wel of niet te aanvaarden. De reparatie zal pas worden gestart na schriftelijke goedkeuring van Afnemer. Indien wordt besloten niet tot reparatie over te gaan, brengt leverancier redelijke onderzoeks-, porto- en administratiekosten in rekening bij Afnemer. De garantie op een reparatie is 2 maanden op de vervangen dan wel gerepareerde onderdelen.

10.2 De reparatieprijzen op de prijslijst zijn van toepassing op reparaties van hoortoestellen die buiten de garantieperiode vallen maar niet ouder zijn dan vijf jaar. Deze vijf jaar is gerekend vanaf leverdatum plus drie maanden. Afnemer maakt onderscheid tussen reparaties overeenkomstig de prijslijst.

10.3 Modificaties van producten van leverancier zijn alleen mogelijk na overleg met leverancier. In het geval bij creditering een modificatie ongedaan moet worden gemaakt, zullen de kosten hiervoor aan Afnemer worden doorbelast. Een kleurombouw is (éénmalig) gratis tot drie maanden na levering.

Artikel 11. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud.

11.1 Vanaf het moment van levering van de producten in overeenstemming met artikel 4.1 draagt Afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de producten mochten ontstaan.

11.2 De door leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van leverancier totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door leverancier verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Afnemer van de overeenkomst(en).

11.3 Door leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van Afnemer is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. AAfnemer is nooit niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te (doen) vestigen voordat die zaken haar eigendom zijn geworden.

11.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of derden die de zaak voor Afnemer houden weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 9% van het door hem verschuldigde per dag.

11.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, zal Afnemer de omstandigheden van het eigendomsvoorbehoud aan zulke derden melden en Afnemer zal Afnemer leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte stellen. partij persoonsgegevens verwerkt, zullen partijen in goed overleg een verwerkersovereenkomst aangaan. Elke partij is zelfstandig en volledig voor haar verplichtingen uit hoofde van de regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens aansprakelijk jegens de betrokkene. Niet handelen in overeenstemming met de regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens resulteert zonder verdere ingebrekestelling in een materiële inbreuk op de overeenkomst en stelt de andere partij in staat deze met onmiddellijk effect te vernietigen.

Artikel 22. Ethisch Handelen Afnemer zal in het uitvoeren van haar werkzaamheden (niet beperkt tot zulke werkzaamheden noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst) te allen tijde ethisch handelen, en zal zich daarbij houden aan de Nederlandse wetten en regels, en zal zich conformeren aan Sonova’s Gedragscode, welke te vinden is op https://www.sonova.com/netherlands/nl/waardenen- principes). Afnemer zal in elk geval zulke maatregelen implementeren die corruptie en omkoping voorkomen, en zal op eerste verzoek van leverancier bevestigen dat dergelijke maatregelen geïmplementeerd zijn. (Kennelijk) handelen in strijd met Sonova’s Gedragscode resulteert zonder verdere ingebrekestelling in een materiële inbreuk op de overeenkomst en stelt de andere partij in staat deze met onmiddellijk effect te vernietigen.

Artikel 23. Geschilbeslechting.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Afnemer en leverancier, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin leverancier gevestigd is. Afnemer heeft een termijn van een maand nadat leverancier zich schriftelijk jegens haar op voormelde bevoegdheid van de rechtbank heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Leverancier blijft, onverminderd hetgeen is bepaald in de eerste zin, bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.

Artikel 22. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.