Brukerstøtte for Phonak Naída™ B

OSS – Naída B

Hvorfor starter definisjonen av stort- til svært stort hørselstap ved 61 dB hørselstap?

Stort- til svært stort hørselstap er definert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som gjennomsnittlige hørselsterskler som er lik, eller høyere enn 61 dB hørselstap i det øret som er minst påvirket.

Hvorfor 61? For sensorineural hørsel er det maksimale hørselstapet som skyldes skade på de ytre radene av cochlea-hårceller, rundt 60 dB (Moore 2016).

Hvis de sensorineurale hørselstersklene er større enn 60 dB hørselstap, er også tap av indre hårceller svært sannsynlig. Dette fører til større variasjon i talegjenkjennelsesevnene i stillhet og støy, og den sannsynlige fordelen av forsterkning vil variere fra bra til dårlig.

Hva er de tre viktigste tegnene på stort- til svært stort hørselstap?

Tre viktige tegn er:

  • Tap av evne til å skille lyder fra hverandre
  • Tap av høyfrekvente lyder
  • Tap av signal-til-støy-forhold

Hva er langsom kompresjon?

Langsom kompresjon har sakte inn- og spesielt utkoblingstider, noe som betyr at forsterkningen forblir konstant i mer av tiden og gir et system som oppfører seg mer som et lineært system. Ved langsom kompresjon faller vanligvis inn- og utkoblingstidene mellom 5 sek og 20 sek (Moore, 2015).

Hva er fordelen med langsom kompresjon?

En viktig fordel ved langsom kompresjon er at de temporale delene av signalet bevares. Dette betyr at lydstyrkekontrasten mellom sterke og svake lyder som er tilstede i de uforsterkede signalene, opprettholdes. Dette er viktig for taleforståelsen

for noen lyttere (Moore, 2016; Madsen et al, 2015).

Hva er adaptiv Phonak Digital-kontrast?

Adaptiv Phonak Digital-kontrast, eller APD-kontrast, er en alternativ tilpasningsformel som gir langsom kompresjon. Den er som adaptiv Phonak Digital med sakte tidskonstanter eller sakte inn- og utkoblingstider, pluss noen mindre endringer i frekvensresponskurven. Adaptiv Phonak Digital-kontrast finnes under tilpasningsformel-fanen i Phonak Target 5.3.

For hvem bør APD-kontrast vurderes?

For brukere som ikke håndterer kompresjon like godt, eller for brukere som har vanskeligheter med å skille lyder, for eksempel de som har dårligere talediskriminering enn forventet for audiogramkonfigurasjonen, må APD-kontrast vurderes.

Hvorfor tilby SoundRecover2 til brukere med stort til svært stort hørselstap?

SoundRecover2 har vist seg å forbedre hørbarheten av diskantlyder betydelig for personer med svært stort diskanttap.

Er det en forskjell mellom Roger and directional i Naída V og i Naída B?

Ja, den nye Roger and directional-innstillingen i Naída B aktiverer retningsinnstillingen for høreapparatet på et enda lavere støynivå, og drar dermed fordel av Roger and directional i enda flere lyttesituasjoner.

Hva er fordelen med Roger and directional?

Roger and directional forbedrer ikke bare taleforståelsen i støy i nærområdet, det forbedrer også taleforståelsen i fjernfeltet.
(Latzel, M., Wagener, K. C., Vormann, M., Mülder, H.E. (2017). Speech Intelligibility in Dual Task with hearing aids and adaptive digital wireless microphone technology. In ISAAR proceedings.)

Hvorfor trenger Naída B-brukere Roger?

Utover avstanden på 1,5 meter har høreapparater, selv de mest avanserte,

begrensninger i forbedringen av signal-til-støy-forholdet, som er en forutsetning for god taleforståelse. Bedre taleforståelse forutsetter derfor avanserte Roger-mikrofoner. Med Naída B og Roger får brukere med stort- til svært stort hørselstap den beste kommunikasjonsløsningen både på kort og på lang avstand, i stillhet og støy.

Hva er Roger-løsningen for Naída B-R RIC?

For Naída B-R RIC kan ComPilot II med en tilkoblet Roger X-mottaker brukes i kombinasjon med hvilken som helst Roger-mikrofon.

 
Beautyshot Naída B family