Phonak Virto™ V

Badania naukowe

 
Beautyshot Virto V Family
 

Field study: Virto V90-10 performance and size benchmark

Latzel, M. & Appleton-Huber, J., 2016

 

Zapoznaj się z innymi badaniami

Zapoznaj się z innymi badaniami