Phonak Virto™ V evidence

Field Study: Virto V90-10 performance and size benchmark

Latzel, M. & Appleton-Huber, J., 2016

 

See More Evidence

See More Evidence